Animate

Thêm hiệu ứng cho nội dung bên trong component Animate.

Animate trong Gutenberg

Sử dụng

import { Animate, Notice } from '@wordpress/components';

const MyAnimatedNotice = () => (
	<Animate type="slide-in" options={ { origin: 'top' } }>
		{ ( { className } ) => (
			<Notice className={ className } status="success">
				<p>Animation finished.</p>
			</Notice>
		) }
	</Animate>
);

Bài viết có hữu ích không?
4.1/5 - (97 bình chọn)